Jelenlegi hely

TÁMOP zárás

Anyanyelvi, kommunikációs kultúra és szövegtani készségek fejlesztése, a kreatív gondolkodásra nevelés  témakörben az általános iskolai és gimnáziumi tagozaton hirdettünk foglakozásokat, heti 2 órában, szakköri keret formájában.

Szakkörvezetők: Feketéné Lengyel Dominika, Lugosiné Bukovszky Alice, Minyin Anna Mária, Tőzsérné Kiss Zsuzsa az általános iskolai tagozaton; dr. Árgyelán Dánielné, Póti Csilla a gimnáziumi tagozaton.

A fejlesztés célcsoportja az általános iskola 5-8. évfolyamáról került ki, és a gimnázium hatosztályos tagozatáról a 8. évfolyam, valamint a 10. és a 12. évfolyam tanulócsoportjai.

A fejlesztési projekt célja a magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül az azonos érdeklődést mutató diákoknál a tehetséggondozás megvalósítása, az anyanyelvi versenyekre való felkészítés, továbbá a nyelvi, nyelvtani érdekességek iránti érdeklődés felkeltése, az anyanyelv megismerése és művelésére irányuló belső igény kialakítása; az önálló, kreatív gondolkodásmód és kommunikációs kultúra fejlesztése az irodalmi művek több szempontú elemzése által.

Jellemzően a magyar nyelv és irodalom iránt érdeklődő, nyitott, kitartó, kreatív gyerekek vettek részt a foglalkozásokon.

A témák széles skálája mindenki számára biztosított lehetőséget, hogy tehetségét egy-egy területen kibontakoztassa.

A foglalkozások kooperatív technikára épültek, így gyakrabban kisebb csoportokban, párban dolgoztak a tanulók.

Az irodalmi művek feldolgozása csoportos beszélgetések során valósult meg, teret adva a szabad gondolkodásnak, a szabad véleménynyilvánításnak. Ezzel mintegy előkészültek a kisiskolások a gimnáziumi tanulmányokra, a gimnáziumban tanult olvasmányok befogadására.

Lugosiné Bukovszky Alice csoportjában kimondottan a szögtani készségek fejlesztése volt a célkitűzés, készülve a középiskola tanulmányokra.

A tanulók kreativitását fejlesztette az egyes irodalmi művek részleteinek dramatikus megjelenítése, kritikai érzékük formálódhatott például, amikor egy adott drámának a különböző műfajú feldolgozásai kerültek a vizsgálódás középpontjába.

Az elvégzett szövegértési, szövegalkotási feladatok segítették a tanulókat, hogy kommunikációs-készségük fejlődjön, képesek legyenek önállóan megnyilatkozni (kiselőadás, hozzászólás, érvelés, prezentáció készítése, beszédtervek).

Maradandó élmény volt számukra a karácsonykor bemutatott dramatikus játék Lev Tolsztoj írásaiból és Maeterlinck A kék madár című darabja, melynek hangjáték-változatát a Vörösmarty Rádióban adták elő. (Minyin Anna Mária csoportja)

A Bolyai magyar anyanyelvi versenyen 5. helyezést ért el a Tőzsérné Kiss Zsuzsa által vezetett tanulócsoport, a szövegértési gyakorlatok előkészítették a Szép magyar beszéd versenyen induló Rosta Zoltán I. helyezését. A Versíró pályázaton Cseh Viktor I. helyezése mögött is a szakkörön begyakorolt típusfeladatokban szerzett jártasság áll, tehát teljesítménye az egyéni fejlesztési terv megvalósításának eredménye.

A Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny megyei fordulójában szerzett előkelő helyezések mögött is az egyéni fejlesztés alapján végzett szaktanári munka áll (Póti Csilla, Feketéné Lengyel Dominika, Tőzsérné Kiss Zsuzsanna).

Az Íródeák, avagy újságírás adta kreativitás fejlesztése témakörben különböző korú gyerekek dolgoztak együtt, akik szívesen foglakoztak az írásbeli nyelvhasználattal.

A kooperatív tanulási technika kapott helyet a munkafolyamatban; az alapvető sajtóműfajok megismerését követően önálló vagy páros projektfeladatok (tudósítás, interjú, riport) elkészítése történt. A tagintézmény büszkesége a Diákújság megjelenése, aminek szerkesztőgárdája Feketéné Lengyel Dominika tanárnő vezetésével végezte munkáját.

A gimnáziumi tagozaton mindkét csoportban a szakkör alapvető feladata volt, hogy a tanulók műveletvégző képességeik mozgósításával öntevékenyen jussanak el a megfelelő ismeretekhez.

A kommunikáció kultúrája, a verbális és metakommunikációs eszközök megismerésével viselkedéskultúrájuk fejlődjön, képesek legyenek adott szituációk, élethelyzetek konfliktusait kezelni, továbbá a publicitásban jártasságot szerezni (ennek motivációja a 10. C osztály SÉTA-programban való részvétele), valamint a szövegszerkesztés, az iskolai szövegalkotási gyakorlat teljes körű ismerete alkotta a tematika gerincét.

Sok szép, érdekes írás jelent meg a Fejér Megyei Hírlap hasábjain a 10. C tanulócsoportjának diákjaitól: Mihályi Gyula tanár úrral készített interjú, osztálytársuk, Batbold Enkh-Amar mesélt a vele készített riportban hazájának kultúrájáról, cikket írtak a MEP (Modell Európai Parlament) kulturális rendezvényéről, amit iskolánk szervezett, s a Telekis napokról.

Az érettségi előtt állók alkotta csoport az írásbeli és szóbeli felkészítéshez kért segítséget: alapvetően a szövegértési feladattípusok gyakorlását tartotta mindenki szem előtt, s a szövegalkotási feladatok közül az érvelés, műértelmezés, összehasonlító műelemzés szempontjai kerültek előtérbe.

Az irodalom határterületei témakörben csoportos beszélgetéssel, tanári irányítás mellett filmelemzés, filmrendezői munkák megismerése volt a cél.

A szóbeli és írásbeli érettségi teljesítmények mutatják, sikeresen vették az akadályokat a diákok (20 fő a B osztályból, 17 fő a C osztályból dolgozott a TÁMOP-szakkör óráin).

Összegezve: sikerült egy komplex kommunikációs, anyanyelvi, szövegtani, irodalmi feladatkörön belül több célcsoportnak is a felkészítését megoldani.

tehetseg.hu