Jelenlegi hely

Skócia (Kindrogan Field Centre) - szakértői tanulmányút

2014 áprilisában egy kitűnően megszervezett szakértői tanulmányúton vehettem részt Skóciában. A téma: ’A szabadban történő tanulás’ szorosan kapcsolódik az iskolánk egyik fontos prioritásához: a természettudományos képzéshez. A biológia tantárgyhoz kapcsolódóan minden osztály terepgyakorlaton vesz részt Kisgyónban, ahol természetes körülmények között végezhetnek kísérleteket, tanulmányozhatják a növényeket. A tanulmányúton lehetőségem volt megismerkedni a skót oktatási rendszer eme szeletével.

A szabadban történő tanulás helye Skócia nemzeti tantervében

Skóciában 2008-2009-ben bevezették a Curriculum for Excellence tantervet, amely minden tanuló és fiatal felnőtt számára lehetővé teszi a személyes tapasztalatszerzést a szabadban, akár városok zöld övezeteiben, az iskolaudvarokon, akár a skót vidéken vagy vadregényes tájakon.

 A program abból indul ki, hogy az ilyen tapasztalatok, élmények motiváló erővel bírnak, és ezek birtokában a tanulók egészséges, magabiztos, felelősségteljes állampolgárokká válnak.

A tanulás e típusa jól beilleszthető az iskolák helyi tantervébe, kitűnően alkalmazható az írás-olvasás, számolás és az egészségmegőrzés területén. Az anyanyelv (idegen nyelv) tanítása során szavakat, táblázatokat, térképeket, menetrendeket lehet segédanyagként használni a szabadban történő tevékenységek során. A számtan tanulása jól kiegészíthető a szabadban történő mérésekkel, szögek, távolságok kiszámításával. A fizikai aktivitás fejleszti a testi, lelki és mentális egészséget, jóllétet is.

Kindrogan Field Centre(KFC)

A KFC a Field Studies Council (FSC) egyik helyszíne, egyfajta erdei iskola, ahol iskolás és felnőtt csoportok végezhetnek terepgyakorlatokat, tanulmányozhatják a természeti környezetet, a biológiai diverzitás különféle formáit.

A szakértői tanulmányút során a résztvevőket megismertették azokkal a tevékenységi formákkal, gyakorlatokkal, amelyeket a központ dolgozói iskolás csoportokkal végeznek.

Ezek közé tartoznak a különböző terepgyakorlatok, amelyek a hegyekre, erdőkre, valamint a folyókra összpontosítanak.

Az erdei terepgyakorlatok során a tanulócsoportok a biodiverzitás formáit tanulmányozzák, éjszakai túrák során a környezetet másféle perspektívából is megismerhetik. A közelben lévő folyó jó lehetőséget nyújt a vizek élővilágának tanulmányozására, a folyó sebességének, mélységének mérésére.

Jó gyakorlatok

Kindrogan Field Centre

A jó gyakorlatok terén elsősorban a szervező intézmény kiváló tevékenységeit próbáltam ellesni. Az első pozitív élmény a terepgyakorlatok helyszínének felszereltsége kapcsán ért: a kalandparkszerűen kialakított terület szerény anyagi forrásból is kialakítható. Nagy kreativitásra utalnak azok a faeszközök is, amelyeket a csapatépítésnél használnak, ezek is kivitelezhetők kevés anyagi ráfordítással.

A tanulók természethez való viszonyának alakítása ugyancsak ötletes feladatok segítségével oldható meg:

a. a tanulók teljes csöndben hallgatják a természet hangjait, eközben ragasztós papírra összegyűjtik a környezetükben lévő biodiverzitásra jellemző növényeket, ebből műalkotást hoznak létre, amelyet majd értelmeznek. Ez a fajta természetre való maximális ráhangolódás közelebb viszi őket a növények, állatok világához.

b. a vizek élővilágának tanulmányozásakor mintát vesznek a vízből, majd az ebben talált élőlényeket azonosítják képek segítségével.

Kirkmichael Általános Iskola és Óvoda

A jó gyakorlatok terén fontos megemlíteni a Kirkmichael Általános Iskolában végzett munkát, ahol a matematika gyakorlását és olvasásfejlesztést is végezhetnek a kisdiákok a szabadban. A legjobban kivitelezhető gyakorlat azonban szókincsfejlesztéshez kapcsolódott: a tanulók szavakat tartalmazó feladatlappal a kezükben a szabadban gyűjtöttek példákat a különböző kifejezésekre (pl. keress példát olyan tárgyra, ami susog, mozog stb.). Ez kitűnően alkalmazható az idegen nyelvi szavak, kifejezések rögzítésekor.

Ez az iskola a Curriculum for Excellence tanterv alapján szervezi oktató-nevelő tevékenységét. Az intézménynek már többször odaítélték az Eco School Green Flag-et(Öko Iskola Zöld Zászló), amelyet azok az iskolák kapnak, akik hatékonyan használják a külső tereket oktatási célra. Látogatásunk során matematika, írás-olvasás órát láthattunk, amelyet a pedagógusok az iskola nagyméretű udvarán, valamint a közeli erdőben tartottak.

Linlithgow/Low Port  általános iskolák

Tania Noble, az általános iskolák tanára bemutatta azt, hogy az intézményekben folyó oktatást hogyan egészítik ki a szabadban tartott foglalkozásokkal. Bármilyen tantárgy elmélyíthető, kontextualizálható szabadban tartott tevékenységekkel, és bármilyen iskolai környezet felhasználható erre a célra.

A legjobban adaptálható szemlélet a Linlithgow Általános Iskola képzési rendszerének alapjául szolgáló nézet. Ez az iskola egy urbánusabb környéken található, itt próbálják meghonosítani a tantárgyak szabadban történő oktatását nem sikertelenül. Elméletük szerint bármilyen szabadtéri környezet megfelel erre a célra, akár egy darabka betonozott iskolaudvar is. Az iskola tanára erre példaként egy kreatív feladatot végeztetett el velünk: csoportokban verset kellett írni az aszfaltra (lehet előre megadott lexikális elemek felhasználásával, vagy teljesen kötetlenül is), majd felolvasni, értelmezni. Ehhez ösztönzést a tárgyi környezetből kell meríteni.

A szakértői tanulmányút haszna többrétű, a módszertani, didaktikai, pedagógiai aspektus mellett fontos szerepük van az értékalapú, erkölcsi-etikai szempontoknak is.

Az első fontos tanulság annak a megerősítése volt, hogy az erdei iskolákban, a terepgyakorlatokon eltöltött idő nem elvesztegetett heteket, napokat jelent. Sőt, ezt a tendenciát erősíteni kell, mivel a szabadban szerzett tapasztalatok, élmények motiváló erővel bírnak, egészséges, magabiztos, vállalkozó szellemű, felelősségteljes állampolgárokká formálják tanulóinkat.

A másik pozitív tapasztalat az volt, hogy Magyarországnak nagyon jó híre van szerte Európában, tehát nagyszerű érzés volt magyarnak lenni a távoli Skóciában. Ugyanakkor büszkeséggel töltött el az is, hogy a magyar oktatás színvonala európai mércével mérve is kiemelkedőnek mondható.

Szakmai szempontból a legtöbbet a skót gyakorlatokból tanultam: a Kindrogan Field Centre egy olyan helyszín, amelyet szívesen elképzelnék saját iskolai terepgyakorlatunk helyszínéül. A természeti környezetben olyan felszerelések, tornaeszközök találhatók, amelyeket nálunk inkább egy kalandparkban fedezhetünk fel, ott viszont a tanulók fizikai erőnlétének fejlesztését szolgálják, megvalósítva ezáltal a testnevelés és a természettudományos tantárgyak kapcsolatát.

Végül nem hanyagolható el a tanulmányút interperszonális, kapcsolatteremtő aspektusa sem: a résztvevők különböző európai országokból érkeztek, különböző tapasztalatokkal, de hasonló törekvésekkel. Mindannyian a szabadban történő tanulás létjogosultsága mellett foglaltak állást, így szívesen megosztották egymással jó gyakorlataikat, de aggodalmaikat, problémáikat is.

2014.05.28.

Enyedi Emese
az angol munkaközösség vezetője

tehetseg.hu