Jelenlegi hely

Záró tanulmány

„Telekis Tanárok Továbbképzése (3T)” TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0065 projekt

Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0065
Kedvezményezett neve: Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
Kedvezményezett címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 7.
A projekt lezárását követően készített záró-tanulmányban megadott, teljesült/teljesítendő mutatók száma: 4 db
A pályázat megvalósításának kezdete, vége: 2010.09.01 - 2012.12.01.
A képzések hasznosulásának 3 tanéve, vagy naptári éve: 2012.12.01 - 2013.11.30.; 2013.12.01 - 2014.11.30.; 2014.12.01 - 2015.12.01.

A pályázat keretében végzettséget szerzett pedagógus által elsajátított tudás – pedagógusonként - az intézmény szakmai tevékenységei közé a projekt megvalósításának zárásától számított 3 tanévig, illetve naptári évig a következő képpen épül be:

Cseke Lászlóné tanárnő által megszerzett képesítés hasznosítása: Iskolai „Tehetség-ígéret Program” elindítása az általános iskolai alsó tagozatos osztályokban (2012/2013. tanév), és működtetése tanévenkénti szervezésben. A program keretében végzett tevékenység: Tehetségazonosító csoport létrehozása. Célcsoport kijelölése, kérdőívek tanulók és szüleik számára, tehetséglista a tanítóknak, teszteredmények, óra- és szakkörlátogatások tapasztalatainak kiértékelése, félévi és év végi teljesítmények összevetése. ELMETORNA foglalkozások tartása, tanévenként heti 1 óra tanórán kívüli foglalkozás megtartása.

Kiss Ildikó tanárnő által megszerzett képesítés hasznosítása: A kooperatív technikák megvalósítása a tanítási órákon, a szakórák legalább 20%-ában. Kulcskompetenciák fejlesztése, és e fejlesztés módszereinek alkalmazása. Az IKT eszközök használata a fentebb említett szakórák ugyancsak 20%-ában. Tanévenként 1 bemutatóóra szervezése, és szintén tanévenként 1 konzultáció megtartása.

Ponáczné Csuthy Márta tanárnő által megszerzett képesítés hasznosítása:  Minden tanév elején az Arany János Tehetséggondozó Program (későbbiekben AJTP) induló 9. évfolyamos tanulói központi felmérést írnak matematikából. Ennek a felmérésnek eddig nem volt iskolai szintű értékelése, pedig a pontos helyzetfelméréshez ez hasznos lenne. Minden évben november 30-ig a felmérés elemzésének, értékelésének elvégzése és az intézmény vezetésével, a program felelősével, valamint a matematika munkaközösség tagjaival történő megismertetése.
Az iskola minden tanév májusában kötelezően részt vesz az Országos Kompetencia Mérésben (későbbiekben OKM), melynek eredményeit a következő tanév februárjában hozzák nyilvánosságra. A matematikai telephelyi jelentéseket feldolgozása, elemzése, a belőlük levonható következtetések megfogalmazása és az iskolavezetés, illetve a szakmai munkaközösség tájékoztatása minden év június 30-ig.
Szükség esetén javaslattétel az intézményvezetés felé, esetleges beavatkozásra.

Zsadon Zsófia tanárnő által megszerzett képesítés hasznosítása: Minden tanév elején az intézményvezetés meghatározza, hogy kik azok a pedagógusok (tanárjelölt, gyakornok, vagy tudásának valamely területén fejlesztésre szoruló tanár), legfeljebb 2 fő, akik mellé mentort rendel. A mentor a munkaidejéből heti 1 órát a mentoráltra fordít. Ez lehet óralátogatás, vagy konzultáció. A munka előrehaladásáról a mentor feljegyzést vezet, és tanévenként beszámol.

A képzésen részt vett pedagógusok neve és a képzések megnevezése

Cseke Lászlóné: ELTE Tehetségfejlesztő szaktanácsadó
Kiss Ildikó: ELTE Pedagógus szakvizsga (biológia-kémia)
Zsadon Zsófia: ELTE mentortanár
Ponáczné Csuthy Márta: Szegedi Tudományegyetemen "A matematikai tudás értékelése" területén pedagógus-szakvizsga

Az egyes képzések besorolása

1. Olyan oktatási tevékenységhez kapcsolódó végzettség megszerzése, amely a pedagógus órai munkájába közvetlenül beépíthető:

Cseke Lászlóné: ELTE Tehetségfejlesztő szaktanácsadó
Kiss Ildikó: ELTE Pedagógus szakvizsga (biológia-kémia)

2. Egyéb nevelési tevékenységhez kapcsolódó végzettség megszerzése:

Zsadon Zsófia: ELTE mentortanár
Ponáczné Csuthy Márta: Szegedi Tudományegyetemen "A matematikai tudás értékelése" területén pedagógus-szakvizsga

A tanulmány tartalmi illeszkedése a pályázat alapvető céljához

Az új tanítási és tanulási módszerek (pl. tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) alkalmazása a pedagógus gyakorlati munkájában:

Cseke Lászlóné: Az Elmetorna, mint gazdagító program és módszer, az azonosítás egy lehetséges eszköze, valamint a 1-4. évfolyamon a gyerekek sokoldalú fejlesztésére alkalmat adó szakkör vezetése kis csoportban. Az Elmetorna foglalkozás tanévenként, heti 1 óra időkeretben, tanórán kívüli foglalkozás keretében, alsó tagozatos csoport számára tervezve.

Kiss Ildikó: A tanulás segítése a különböző információfelvételi csatornák (vizuális, kinesztetikus, auditív), információfeldolgozási módok (az analitikus és globális gondolkodás), és a többszörös intelligencia figyelembevételével. Értékelés, önértékelés módszerének alkalmazása. A kooperatív technikák megvalósítása a tanítási órákon, a szakórák legalább 20%-ában. Kulcskompetenciák fejlesztése, és e fejlesztés módszereinek alkalmazása. Az IKT eszközök használata a fentebb említett szakórák ugyancsak 20%-ában.

Ponáczné Csuthy Márta: A tanárnő esetében „az új tanítási és tanulási módszerek alkalmazása” nem releváns szempont, mert a támogatott képzés nem a módszerek tanórai alkalmazására, hanem a mérés-értékelés komplex területére vonatkozott. Az általa megszerzett tudást, a matematikai mérés-értékelés eszközeinek (tesztek, feladatsorok, kérdőívek) elkészítése, fejlesztése, illetve a mérési eredmények helyes értelmezése és értékelése területén lehet alkalmazni

Zsadon Zsófia: A mentortanár szakképesítés elsősorban a mesterképzésben résztvevő tanárjelöltek, a pályakezdő pedagógusok (lásd: Tv. „gyakornok” fogalma), a tartós távollétről (GYES, GYED, stb.) visszatérők, illetve esetlegesen a munkájuk színvonalában fejlesztésre szoruló pedagógusok mentorálására vonatkozik. A tanárnő esetében „az új tanítási és tanulási módszerek alkalmazása” nem releváns szempont, inkább az intézmény humánerőforrásának fejlesztése területén hasznosul a tudása.

A pedagógus gyakorlati munkájával való hozzájárulása az intézményben folyó oktatás színvonalának emeléséhez

A pedagógiai programunkban megfogalmazott céljaink, és az ehhez nélkülözhetetlen pedagógus kar folyamatos fejlesztése, egyértelműen elhelyezi a megfelelő területekre, mind a négy kolléga megszerzett tudásának hasznosulását, beépülését, illetve az oktatás színvonalának emelésében játszott szerepét.
Elsődleges célkitűzésünk a tehetséggondozás, és ennek végeredményeként a diákjaink minél szélesebb körű bekapcsolódása a felsőoktatásba.

Iskolánk alapfokú nevelő-oktató munkát is végez, ezért Cseke Lászlóné tehetséggondozó munkája, illetve e munkába bevont kollégák alsó tagozaton végzett tevékenysége jelenti azt az alapot, melyre a felső tagozatos kollégák építhetnek. Iskolánkban a hat évfolyamos, és a négy évfolyamos gimnáziumi képzésbe egyaránt felvételivel lehet bekerülni. Ez a saját általános iskolás tanulóinkra is vonatkozik. Rendkívül fontos mutatója munkánknak, hogy általános iskolánkból hány diákunk tudja sikeres felvételivel folytatni tanulmányait gimnáziumunkban, továbbá szintén fontos mutató, hogy a város egyéb jó hírű középiskolájába hányan tudnak felvételivel bekerülni. Intézményi szinten, a tehetségfejlesztő munka elterjesztése mellett, ezen mutatók növekedését is várjuk a tanárnő tehetségfejlesztő szaktanácsadói munkájától.

A gimnáziumi vonalon, Kiss Ildikó tanárnő munkájától azt várjuk, hogy hosszú távon egyre több kollégánk kapcsolódik be az új módszertani szemléletű kompetencia alapú oktatásba. Úgy vélem, hogy ezen a téren jelenleg sem rossz a helyzetünk, de talán a bemutatóórák, és a konzultációk révén még több kollégánk veszi át, és alkalmazza az új ismereteket.

Zsadon Zsófia tanárnő mentortanári végzettségét egyértelműen a humánerőforrás-fejlesztés miatt tartjuk fontosnak és szükségesnek, azt várjuk az ő munkájától, hogy a pedagógus értékelési rendszer működtetése során, intézményi szinten pedagógusaink jó eredményt érjenek el, illetve az esetlegesen fejlesztésre szoruló kollégák mellé haladéktalanul segítőt tudjunk rendelni.

Ponáczné Csuthy Márta tanárnő matematikai mérés-értékelés szakértő tevékenységét egyértelműen az intézményi közép és hosszú távú stratégiai tervezés miatt tartjuk nagyon fontosnak. Iskolánkat a megyében leginkább magas színvonalú matematika oktatása kapcsán emlegetik joggal, hiszen egyik specialitásunk a matematika irányultságú hat évfolyamos gimnáziumi képzés. Az ő esetében feladatként az egyes tanulói mérések eredményeinek elemzését jelöltük meg, intézményi szinten ezen elemzések következtetéseire szeretnénk stratégiai terveinket alapozni. Például tanterveink gondozása (felülvizsgálat, átalakítás), vagy a matematika munkaközösség továbbképzési feladatainak tervezése, stb.

A tanulmány tartalmi illeszkedése a pályázat C pontban foglalt kötelezettségekhez

A képzésről szerzett tapasztalatainak összefoglalása:

Cseke Lászlóné: Az érintett pedagógussal történt konzultáció alapján rendkívül hasznos volt a továbbképzés. A képző intézmény a meghirdetett programnak megfelelően tartotta a foglalkozásokat, magas színvonalon. A képzés eredménye: Az oktatói-nevelői munka rutinjának átalakulása, teljes körű felfrissítése, módszertani megújulása. Szemléletváltozás a tehetség-ígéret felismerésének folyamatában. Olyan ismeretek, módszerek eszközök elsajátítása, melynek birtokában hatékonyabban végezhető a különböző műveltségi blokkokhoz, tevékenységi területekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tehetségfejlesztő munka a tanórákon és a differenciált fejlesztés más szervezeti kereteiben.

Kiss Ildikó: A tanárnő által adott tájékoztatás alapján szintén nagyon hasznos, gyakorlatorientált képzésben vett részt a kolléga. A képzés eredménye: Az oktatói-nevelői munka rutinjának átalakulása, teljes körű felfrissítése, módszertani megújulása. Szemléletváltozás a szakórákon: a frontális óravezetés háttérbe szorítása, aktív tanulói részvétel erősítése, kulcskompetenciák fejlesztésének elsőbbsége a szakórákon, a kooperatív technikák (pl.: projekt készítése, csoportmunka, érveléses problémamegoldás, fejlesztő tanári értékelés, és önértékelés stb.) alkalmazása.

Ponáczné Csuthy Márta: A kapott tájékoztatás alapján elmondható, hogy a mérés-értékelés komplex rendszerének egészen új területeire nyert képesítést a kolléga. A képzés eredménye: Az utóbbi két évtizedben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, valamint a nemzetközi összehasonlító felmérésekben, a három kompetencia-terület – ezen belül is kiemelten a matematikai kompetencia - mérésének és értékelésének szakszerű értelmezési és elemzési képessége, a kapott eredményeken alapuló fejlesztési stratégia összeállításának képessége. Új mérőeszközök készítése, meglévők felülvizsgálata és javítása.

Zsadon Zsófia: Gyakorlatorientált képzésben vett részt a tanárnő, kiemelten az új típusú tanárképzésben részt vevő hallgatók és leendő gyakornokok iskolai beilleszkedése, illetve ennek segítése, szakmai módszertani támogatása területén. A képzés eredménye: A mentori kompetenciák elsajátítása például a „pedagógiai folyamat tervezése” (ezen belül a tanítási óra tervezése), „felkészülés a szaktárgyi órákra és más oktatási, nevelési alkalmakra” területén, továbbá a „pedagógiai folyamat megszervezése, irányítása, a tanulási folyamat támogatása” és a „tanítási óra elemzése” terén stb.

Elképzelései arról, hogy milyen módon képzeli el, tervezi a pályázat keretében szerzett végzettség hasznosulását az intézmény szakmai munkájában, három tanéves időkeretben:

Cseke Ágnes: Megszerzett végzettsége – terveink szerint - lényegében két fő területen hasznosul, az egyik az általa vezetett foglalkozás „Elmetorna” (foglalkozás és módszer) tapasztalatainak átadása, új kollégák bevonása ilyen foglalkozás megtartásába, a másik terület az úgynevezett „Tehetségazonosító csoport” működtetése. E csoportba bevont tagok a közös munkavégzés során átveszik a tehetség felismerésének módszereit, eszközeit, valamint a „tehetség-ígéretek’ gondozási, nevelési módszereit és eszközeit.

Kiss Ildikó: A vállalt bemutatóórák, és a konzultációk segítségével, valamint a korszerű (kompetencia alapú) módszertanhoz kifejlesztett tananyagok (digitális anyagok, csoportmunka tervek és kellékek, stb.) átadásával fejleszti a többi kolléga szakmai és módszertani ismereteit.

Ponáczné Csuthy Márta: Az ő megszerzett tudása iskolánk számára meghatározó, mivel egyik képzési programunk a matematika tagozatos képzés. Várhatóan két fő területen hasznosul az ő tudása, az egyik a központi és a helyi mérések értékeléseinek gyors és közvetlen visszacsatolása a matematikát tanító kollégák számára, a másik a fentebb említett mérések eredményeiből felállítható trend, és a trend alapján kialakítandó intézményi stratégia felállítása.

Zsadon Zsófia: A tanárnő megszerzett végzettségének hasznosítását – az előzőekhez hasonlóan - szintén két fontos területen képzeljük el. Az egyik az iskolába érkező tanárszakos hallgatók, valamint gyakornoki besorolású pályakezdők, továbbá tartós távollétről (GYES, GYED) visszaérkezők segítése, mentorálása. A másik terület a pedagógusok értékelési rendszerének  működtetése során felmerült, fejlesztésre szoruló pedagógusok mentorálása.

A három tanéves periódus félévekre bontott ütemezése

A féléves ütemezésekben foglaltak megvalósulásához a pályázó által meghatározott mutatók hozzárendelése:

2012.12.01 - 2013.06.30.

Cseke Ágnes: 18 „elmetorna” foglalkozás, 18 munkaóra
Kiss Ildikó: 1 bemutató óra, 72 kompetencia alapú tanóra
Ponáczné Csuthy Márta: 1 db elemzés az OKM eredményekről
Zsadon Zsófia: 1 fő pedagógus mentorálása, 18 munkaóra és beszámoló

2013.07.01 - 2013.11.30.

Cseke Ágnes: 12 „elmetorna” foglalkozás, 12 munkaóra
Kiss Ildikó: 1 konzultáció, 48 kompetencia alapú tanóra
Ponáczné Csuthy Márta: 1 db elemzés az AJTP 9. évf. felmérő eredményéről
Zsadon Zsófia: 1 fő pedagógus mentorálása,12 munkaóra és beszámoló

2013.12.01 - 2014.06.30.

Cseke Ágnes: 18 „elmetorna” foglalkozás, 18 munkaóra
Kiss Ildikó: 1 bemutató óra, 72 kompetencia alapú tanóra
Ponáczné Csuthy Márta: 1 db elemzés az OKM eredményről
Zsadon Zsófia: 1 fő pedagógus mentorálása, 18 munkaóra és beszámoló

2014.07.01 - 2014.11.30.

Cseke Ágnes: 12 „elmetorna” foglalkozás, 12 munkaóra
Kiss Ildikó: 1 konzultáció, 48 kompetencia alapú tanóra
Ponáczné Csuthy Márta: 1 db elemzés az AJTP 9. évf. felmérő eredményről
Zsadon Zsófia: 1 fő pedagógus mentorálása, 12 munkaóra és beszámoló

2014.12.01 - 2015.06.30.

Cseke Ágnes: 18 „elmetorna” foglalkozás, 18 munkaóra
Kiss Ildikó: 1 bemutató óra, 72 kompetencia alapú tanóra
Ponáczné Csuthy Márta: 1 db elemzés az OKM eredményről
Zsadon Zsófia: 1 fő pedagógus mentorálása, 18 munkaóra és beszámoló

2015.07.01 - 2015.12.01.

Cseke Ágnes: 12 „elmetorna” foglalkozás, 12 munkaóra
Kiss Ildikó: 1 konzultáció, 48 kompetencia alapú tanóra
Ponáczné Csuthy Márta: 1 db elemzés az AJTP 9. évf. felmérő eredményről
Zsadon Zsófia: 1 fő pedagógus mentorálása, 12 munkaóra és beszámoló

A hasznosulás bemutatása mutatónként

Cseke Ágnes
Kiss Ildikó
Ponáczné Csuthy Márta
Zsadon Zsófia

tehetseg.hu